W OBRONIE MEDIÓW KATOLICKICH ? BĄDŹMY RAZEM!

 

Wiele organizacji katolickich, w tym Akcja Katolicka, wspiera starania TV TRWAM o prawo nadawania w multipleksie cyfrowym. Po zbiórce podpisów pod apelem do Krajowej Rady RiTV przychodzi czas na publiczne protesty przeciw blokowaniu ogólnodostępnej częstotliwości dla tego katolickiego środka przekazu. Dlatego zapraszamy wszystkich akcjonariuszy wraz z ich rodzinami i przyjaciółmi do udziału w Marszu w Obronie Wolności Mediów w Polsce, który odbędzie się w najbliższą niedzielę – 18 marca br. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 12.30 w kościele oo. Jezuitów na ul. Królewskiej w Lublinie, po której przejdziemy na Plac Litewski. Tu, przy pomniku Konstytucji 3 Maja, zakończymy manifestację. Prosimy o liczne przybycie, zabranie flag narodowych, przygotowanie transparentów popierających wolne media w Polsce.

Przyjdź, nie bądź obojętny, brak dostępu do mediów grozi wykluczeniem

informacyjnym wielu Polaków. Obrona TV TRWAM to ważna sprawa!

Lublin, dnia 13 marca 2012r.
Zarząd IAKAL

 

Wielkopostny otwarty dzień skupienia Akcji Katolickiej

Zdjęcia ze spotkania
OKULARY WIARY

W sobotę 3 marca 2012 r. w kościele NMP Matki Kościoła w Świdniku zgromadzili się licznie członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, aby wziąć udział w Wielkopostnym Dniu Skupienia. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. celebrowaną przez ks. Biskupa Mieczysława Cisło wraz z ks. Proboszczem Tadeuszem Nowakiem i ks. Markiem Szymańskim.
Ksiądz Biskup na początku Eucharystii podkreślił, że Świdnik budowany był jako miasto bez Boga. Jednak znaki wiary, jakimi są właśnie świdnickie kościoły, świadczą, ?że Bóg zwycięża. Człowiek chce czasem zająć miejsce Boga, tego Boga odrzuca, chce sobie budować ołtarze i raj na ziemi. Jednak szybko dochodzi do przekonania, że (?) jest miejsce dla Boga i dla człowieka?. Bp Mieczysław podkreślił znaczenie Wielkiego Postu, jako czasu rachunku sumienia, czy w swojej wędrówce przez życie nie przypominamy narodu wybranego idącego przez pustynię, ?czasem z narzekaniem, niedowierzaniem, z budowaniem sobie jakiś ołtarzyków, cielców. (?) To czas na konfrontację z tym, czego oczekuje od nas Chrystus, zostawiając nam największe przykazanie ? przykazanie miłości?.
W homilii Ksiądz Biskup podkreślił znaczenie tego nowego przykazania, które obejmuje także miłość wobec nieprzyjaciół. To właśnie wyróżnia chrześcijan spośród wyznawców innych religii. ?Nie jest łatwo kochać, bo trzeba przebaczać, służyć, dawać swoje życie, trzeba umieć rezygnować z własnego ?ja?. (?) Chrześcijaństwo jest dlatego piękne, gdyż jest religią uniwersalnej miłości, najpierw ogarniającej całego człowieka, a później stawiającej takie wymagania chrześcijanom. Ale nie ma innej drogi zbawienia, (?) jak poprzez powołanie do miłości. (?) Bóg nam daje okulary wiary, aby sięgać w głąb i w dal naszego życia i świata, i dostrzegać Tego, z którego jest mikro i makrokosmos, i nasze życie. (?) Dziękujmy temu Okuliście , który zapisał okulary dla naszego wzroku, aby dostrzegał Boga w świecie?.
Bp Mieczysław Cisło odczytał dekret Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika o powołaniu ks. dr Marka Szymańskiego, asystenta IAKAL na moderatora Dzieła Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Lubelskiej. Nowym asystentem został ks. dr Maciej Staszak.
Przedstawiciele IAKAL z Prezes Małgorzatą Stacharską na czele podziękowali Biskupowi Mieczysławowi za przewodniczenie Mszy św. i Słowo Boże, ks. Markowi za całokształt ofiarnej pracy i opiekę nad Akcją Katolicką, a ks. Proboszczowi ks. Tadeuszowi Nowakowi za serdeczną gościnę.
Dalszą część Dnia Skupienia stanowiły dwie konferencje głoszone przez ks. prof. Leszka Adamowicza na temat ?Prawo i duszpasterstwo ? konflikt czy więź??. Mówił on o zależnościach między prawem Bożym, prawem naturalnym i prawem stanowionym przez ludzi. Prelegent zauważył, że gdyby człowiek był istotą idealną, wtedy układałby stosunki z Bogiem i ludźmi w sposób idealny, czyli zgodnie z przykazaniem miłości. Tak jednak nie jest. W człowieku istnieje skażenie grzechem pierworodnym i pokusami, by układać sobie życie po swojemu. Najgorzej jest wtedy, gdy ludzie chcą sami decydować, co jest dobre, a co złe. Jednak żadne prawo ludzkie nie może stawiać się ponad prawem Bożym, gdyż to Bóg jest źródłem prawa, także prawa naturalnego przynależnego każdej istocie ludzkiej bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd. Prawo obowiązuje w stosunkach międzyludzkich, również w przestrzeni religijności. Stąd np. przepisy prawa kanonicznego dotyczące zachowań pomiędzy członkami wspólnoty katolików. Aby zrozumieć sens działania człowieka i stworzenia przepisów prawa, trzeba najpierw uwierzyć w życie wieczne, które jest celem człowieka. Wszystko, co robimy, ma sens, jeżeli wierzymy w życie wieczne, do którego nie ma innej drogi, jak życie w społeczności w wymiarze świeckim i religijnym. Ponieważ ?zbawienie dusz jest najwyższym prawem w Kościele?, wszelkie przepisy mają sens tylko wtedy, jeśli realizują tę zasadę. Dotyczy to nawet tak prozaicznych rzeczy, jak prowadzenie ksiąg parafialnych. Przez niestaranność może dojść do sytuacji, że ktoś nieochrzczony otrzyma nieważne sakramenty. Zdarzają się przypadki stwierdzania braku sakramentu chrztu u dzieci, dopiero gdy mają przystąpić do I Komunii Świętej.
Jan Paweł II podkreślał, że działalność prawna w Kościele jest z samej natury pastoralna ze względu właśnie na wspólny cel ? zbawienie dusz. Ksiądz musi mieć np. specjalne pozwolenie, by spowiadać, sam sakrament nie wystarcza. Nie każdy bowiem ma predyspozycje do tej funkcji. Rodzice chrzestni też muszą spełniać pewne określone w prawie warunki, by mogli współpracować w procesie rozwoju wiary swoich dzieci chrzestnych. Ile jest zamieszania związanego z postem w piątki i inne dni pokutne. ?Motywacja historio zbawcza jest jasna, ale dlaczego te przepisy są zapisane w prawie? ? zapytał ks. Adamowicz. ? Po to, abyśmy sobie wzajemnie pomagali w przeżywaniu pokuty. (?) Aby stworzyć atmosferę sprzyjającą pokucie. Analogicznie jest z innymi sytuacjami?.
W prawie kościelnym określone są pewne kary, one też mają aspekt wychowawczy, by skłonić penitenta do zmiany postępowania i nawrócenia. Kara może być także aktem miłości ? uczy Benedykt XVI. ?Prawo kościelne, także i świeckie, nie jest po to, aby ludziom komplikować życie ?powiedział ks. Profesor. ? Ma na celu służbę prawdzie o człowieku, o zasadach moralnych, o życiu we wspólnocie, a w odniesieniu religijnym ma służyć zbawieniu, jak nauczał bł. Jan Paweł II. Dlatego nie ma żadnej sprzeczności między prawem, a duszpasterstwem?.
Po zakończeniu konferencji uczestnicy Dnia Skupienia modlili się częścią bolesną Różańca Świętego przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Modlitwie przewodniczył nowym asystent IAKAL ks. dr Maciej Staszak. Rozważania poszczególnych tajemnic połączone ze wspomnieniem bł. Jana Pawła II prowadziły panie z parafii świdnickich.
Na zakończenie spotkania odbyła się wspólna agapa, którą przygotował niezwykle gościnny ks. proboszcz Tadeusz Nowak wraz ze swoimi parafianami. Następnie uczestnicy spotkania udali się do Krzesimowa koło Łęcznej.
Krzesimów, to dzisiaj niewielka, spokojna miejscowość w gminie Mełgiew. Znajduje się tam cenny zespół parkowo-pałacowy. Na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje, że było to miejsce zagłady tysięcy osób zamordowanych przez reżim komunistyczny jeszcze pod koniec II wojny światowej i po jej zakończeniu.
Na terenie zabudowań folwarcznych Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło w 1944 roku centralny obóz pracy NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Działał on w latach 1944-46, a może nawet dłużej. W kwietniu 1945 r. powstały jeszcze trzy podobne obozy ? w Warszawie, Jaworznie i Potulicach. Miały one służyć przetrzymywaniu osób podejrzanych o kolaborację z Niemcami. W rzeczywistości represjonowano w nich byłych żołnierzy AK i członków podziemnych organizacji niepodległościowych, więziono również księży oraz osoby cywilne, w tym kobiety i dzieci. Warunki panujące w obozie były fatalne. Przez ponad półtora roku działalności obozu przebywało tu około 2000 osób, a może nawet 3000. Szacuje się, że 1500 spośród nich spoczywa w anonimowych mogiłach za folwarcznym murem. W tym miejscu w okresie PRL-u eksploatowano piasek i wysypywano śmieci. Prawda miała zostać pogrzebana na zawsze.
Poszukaniem prawdy o Obozie Pracy w Krzesimowie zajęli się ?Jaworzniacy?, członkowie lubelskiego oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-56. Po wielu latach żmudnych dotarli do prawdy, uporządkowali cmentarz, a pieczę nad nim przekazali pobliskiej szkole, noszącej imię ?Jaworzniaków?. W 1998 roku usypano w tym miejscu kopiec, postawiono tablicę poświęconą tym, którzy tu zginęli. Jesienią 2003 r. miejsce krzesimowskiej kaźni przekształcono w Dolinę Krzyży. Znajdujące się tu krzyże upamiętniają ofiary terroru komunistycznego: poległych, pomordowanych, zmarłych w więzieniach, obozach, łagrach, oraz zaginionych bez wieści w latach 1939-1989.
O historii tego miejsca i martyrologii więźniów opowiadał z ogromnym wzruszeniem p. Edward Gorajewski. Uczestnicy wielkopostnego Dnia Skupienia oddali hołd wszystkim zmarłym i pomordowanym za wierność Bogu i Ojczyźnie, modląc się za ich dusze, złożyli wieniec i zapalili znicze.

Tomasz i Ewa Kamińscy

Czy praca może nas zbawić? Rekolekcje Akcji Katolickiej

 

 

Poprowadzi ks. prof. Janusz Lekan
Dom Spotkania w Dąbrowicy

 

Rozpoczęcie: 20.01.2012 o godz. 17.00
Zakończenie:  22.01.2012 o godz. 14.00

 

Zapraszamy członków i sympatyków
Akcji Katolickiej
Koszt rekolekcji: 160 zł.
Zgłoszenia: Piotr Skiba, tel.602217525
Zaliczkę w kwocie 60 zł. należy wpłacić
do 5.01 2012r. na konto
76 1240 2382 1111 0000 3902 1281
PEKAO SA III O/Lublin

 

Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej
20-325 Lublin , ul. Droga Męczenników Majdanka 27, tel.814431922

 

 

 


PLAN REKOLEKCJI

Piątek (20.01):
18.30 – kolacja
19.40 ? Przygotowanie do Mszy św.
20.00 ? Msza św.
21.00 ? Apel Jasnogórski

Sobota (21.01):
8.00 ? Modlitwy indywidualne
8.30 – śniadanie
9.30 – Konferencja I
10.30 ? Różaniec
11.30 – Lektura duchowa i przygotowanie do Mszy św.
12.00 – Msza św.
13. 30 – obiad
15.00 – Warsztaty z Benedyktem, I
17.00 ? Konferencja II
18.30 – kolacja
20.00 ? Konferencja III
21.00 – Apel Jasnogórski + Rozmowy niedokończone

Niedziela (22.01):
7.30 ? Modlitwy poranne
8. 00 – śniadanie
8.45 ? Warsztaty z Benedyktem, II
9.45 ? Lektura duchowa
10.30 ? Konferencja IV
11.30 ? Przygotowanie do Mszy św.
12.00 ? Msza św.
13.30 – obiad
Zakończenie

 

W obronie krzyża

 

Stanowisko Rady Miasta Lublin
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie roli krzyża w dziejach Polski
i jego obecności w życiu publicznym

 

Ponad tysiąc lat temu, poprzez przyjęcie chrztu świętego, książę Mieszko włączył swoje państwo w zachodni krąg kultury chrześcijańskiej. Ten historyczny moment powszechnie uważany jest za początek polskiej państwowości, której symbolem obok białego orła stał się od początku krzyż. Te dwa nierozerwalne elementy naszej tożsamości narodowej towarzyszyły nam przez wieki i pokolenia, stając się ? zarówno w chwilach tryumfu, jak i klęski ? znakami naszej wolności lub dążenia do niej.

 

To z krzyżem trzymanym na piersi przedstawił naszego pierwszego władcę Jan Matejko, na krzyżu od wieków opiera się na swej kolumnie Zygmunt III Waza, to w imię krzyża z odsieczą Wiednia przybył Jan III Sobieski, z krzyżem w ręku prowadził do walki z bolszewikami ks. Ignacy Skorupka. Ogromne krzyże upamiętniają Palmiry, Katyń, poznański czerwiec, gdański grudzień i lubelski lipiec. Formę krzyża mają ordery i odznaczenia za zasługi zarówno wojenne,
jak i cywilne. Do krzyża odwoływali się w swej twórczości najwybitniejsi twórcy kultury polskiej. Krzyż wreszcie wpisany jest w polski krajobraz, znacząc nie tylko rozwidlenia dróg, ale także wszelkie miejsca pamięci.

 

Przed czternastu laty, 6 czerwca 1997 roku w cieniu krzyża na Giewoncie, Jan Paweł II dziękował Bożej Opatrzności
za to, że krzyż po latach niemieckiego, sowieckiego i komunistycznego zniewolenia powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Papież wzywał by krzyż tam pozostał i przypominał o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie; by był świadectwem miłości Boga
do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Ojciec Święty z wielką determinacją wołał do swych rodaków: ?Nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym.?

 

Pamiętając o roli krzyża w dziejach Polski, w imię szeroko rozumianej tożsamości kulturowej Polaków, Rada Miasta Lublin VI kadencji, zebrana w dniu 24 listopada 2011 roku na swej XV sesji, staje w obronie krzyża wszędzie tam gdzie jest on dziś atakowany, wyszydzany i gdzie podejmuje się próby jego usunięcia. Rada, pomna słów Honorowego Obywatela Lublina, sprzeciwia się planom ograniczenia obecności krzyża w życiu publicznym, wyrażając także swoją dezaprobatę wobec wszystkich, którzy w imię swoiście pojętej artystycznej wolności słowa bezczeszczą krzyż,
jak również wszelkie inne symbole religijne.

 

Radni Rady Miasta Lublin, z miasta z którym przez ponad ćwierć wieku ściśle związany był Błogosławiony Jan Paweł II, ślą apel: byśmy jako Naród pozostali wierni uniwersalnemu nauczaniu największego z Rodu Polaków, nie tylko
w dniach żałoby, czy chwilach rocznicowych wspomnień lecz stale, w naszej nie zawsze łatwej codzienności.

 


 

11 listopada 2011 – Wieczornica Niepodległościowa

 

Pobierz plakat

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej organizuje, jak co roku, Wieczornicę Niepodległościową w szacownej lubelskiej uczelni – Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Wieczornica odbędzie się w auli uniwersyteckiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego o godz.17:30 w dniu 10 listopada 2011 roku.

W programie zaplanowane jest wystąpienie w formie wykładu okolicznościowego ks. profesora Edwarda Walewandra.

W trakcie Wieczornicy zaplanowany jest koncert znanego artysty, Jana  Pietrzaka.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich Akcjonariuszy, Księży Asystentów i wszystkich Sympatyków do wspólnego świętowania. Liczymy na Państwa przybycie.

Wejściówki w cenie 35zł do nabycia w IAKAL ? Droga Męczenników Majdanka 27 lub w POAK.

W imieniu Zarządu

mgr Małgorzata Stacharska

Sekretariat zaprasza:

czwartek – w godz. 8:00 ? 14:00 piątek ? w godz. 14:00 ? 18:00

sekretarka: Pani Ewa Żuber ? Wójcik tel.: 81 443 19 22
tel. kom.: 516 167 552