Jak założyć oddział

 

Dokumenty dla oddziałów POAK

 

Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszenia katolickich w Polsce byłaby niepełna– powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wizyty biskupów polskich ?ad limina? w roku 1993.

 

 

Akcja Katolicka (AK) jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują bezpośrednio z hierarchią kościelną w wypełnianiu misji Kościoła apostolskiego, realizując powołanie otrzymane na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania (Statut AK).
Podstawową jednostką AK są Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej (POAK). Aby założyć Oddział należy:
 • Zgłosić chęć założenia POAK do Zarządu Diecezjalnego (Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, ul. Droga Męczenników Majdanka 27, 20-323 Lublin, tel. 81 443 19 22; kom. 516 167 552; Skype: ak_lublin), Asystentowi Kościelnemu AKAL lub Koordynatorowi Diecezjalnemu;
 • Zorganizować spotkanie grupy wiernych, którzy są zainteresowani tą formą działalności świeckich w Kościele. Na spotkanie zaprasza się Prezesa Diecezjalnego Instytutu AKAL lub inną osobę z Zarządu Instytutu (każda z osób w Zarządzie opiekuje się kilkoma dekanatami w Archidiecezji) oraz Asystenta Kościelnego AKAL;
 • Podczas spotkania powoływana jest Parafialna Grupa Inicjatywna AK. Spośród jej członków wybierany jest Koordynator grupy. Parafialnym Asystentem jest Ksiądz Proboszcz lub inny kapłan przez niego delegowany. Grupa spotyka się na spotkaniach formacyjnych zapoznając się ze Statutem AK oraz innymi materiałami dotyczącymi działalności AK. Włącza się także w działalność AK na szczeblu Archidiecezji tj. poprzez udział w rekolekcjach, dniach skupienia, konferencjach, pielgrzymkach;
 • Członkowie grup inicjatywnych zapraszani są, by podczas pielgrzymki do Wąwolnicy przystąpili do błogosławieństwa dla kandydatów do AK;
 • Po odbyciu rocznego stażu kandydackiego Asystent Kościelny danej Grupy zwraca się do Zarządu IAKAL z wnioskiem o powołanie Parafialnego Oddziału AK;
 • Po formalnym powołaniu POAK przeprowadzane są wybory kandydatów na Prezesa i Zarządu POAK. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje Arcybiskup Lubelski spośród wybranych trzech kandydatów;
 • Parafialnym Asystentem Kościelnym jest mianowany przez Arcybiskupa Lubelskiego z zasady Proboszcz parafii lub w uzasadnionej sytuacji inny kapłan;
 • Po pewnym czasie, odbywa się uroczyste przyjęcie w poczet członków AK całego POAK.

 

Do grona kandydatów mogą być przyjmowane osoby:
 • ochrzczone i zachowujące pełną jedność z Kościołem;
 • praktykujący katolicy, gotowi czynnie uczestniczyć w życiu parafii i lokalnej społeczności;
 • cieszący się powszechnym poważaniem w swoich środowiskach;
 • pozytywnie zaopiniowane przez własnego Księdza Proboszcza.

 

W Akcji Katolickiej przede wszystkim należy zadbać o formację duchową i kościelną członków AK. Duchowość Stowarzyszenia opiera się na własnej duchowości wiernych świeckich. Do jej istoty należą następujące elementy:
Sentire cum Ecclesia ? poznanie nauczania Kościoła oraz utożsamienie się z nim;
Vivere cum Ecclesia ? autentyczne życie chrześcijańskie w świecie oraz prawdziwa troska o Kościół lokalny i powszechny;
Agere cum Ecclesia ? działanie w jedności z Księdzem Proboszczem i hierarchią Kościoła Katolickiego z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich.

 

 

Cel pracy w AK jest tożsamy z ewangelizacyjnym programem duszpasterskiego działania całego Kościoła i opiera się na zasadzie Instaurare omnia in Christo (Wszystko odnowić w Chrystusie). Chodzi tu o przekształcenie wszystkich sfer życia ludzkiego zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Cel ten zostanie osiągnięty na drodze wprowadzenia w życie znanej i sprawdzonej w praktyce metody: widzieć, oceniać, działać. Członkowie AK podejmują konkretne działania w różnych dziedzinach życia, czerpiąc inspirację z wiary i nauczania Kościoła Katolickiego.
W praktyce realizują swoje powołanie do apostolskiej obecności ludzi wierzących we wszystkich dziedzinach życia, pamiętając, że ?człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła? (por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 14). Społeczne cele życia parafialnego i diecezjalnego ? to drugie zadanie AK. Wspólna ocena sytuacji w świetle wskazań wiary i nauki Kościoła Katolickiego pozwoli na wypracowanie dróg wyjścia i naprawy rzeczywistości społecznej i politycznej naszych środowisk na miarę człowieka autentycznie odpowiedzialnego za ewangelizację.
(za: Akcja Katolicka w parafii, ks. inf. Paweł Prychała)

 

 

Historia

 


W Archidiecezji Lubelskiej

 

Lubelska Akcja Katolicka rozpoczęła swą działalność 5 stycznia 1995 roku mianowaniem przez ks. Abp. Bolesława Pylaka ks. dr. Ryszarda Podpory na koordynatora Akcji Katolickiej w Archidiecezji Lubelskiej. Od 1 kwietnia tegoż roku organizowano spotkania delegatów z poszczególnych parafii, zmierzające do zapoznanie katolików świeckich z celami, zadaniami i formacją członków AK. Po tych spotkaniach w parach zawiązały się Komitety Akcji Katolickiej.
7 marca 1995 roku ukazał się pierwszy numer biuletynu AKAL.
1 maja 1995 roku odbyło się pierwsze spotkanie Akcji Katolickiej ze wszystkich dekanatów, poprowadzone przez ks. dr. Ryszarda Podporą.
25 listopada 1995 roku ? I Pielgrzymka Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej (AKAL) na Jasną Górą.
10 czerwca 1996 roku w Wyższym Seminarium Duchowny m w Lublinie podczas uroczystej Mszy św. ks. Arcybiskup Bolesław Pylak dokonał inauguracji Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej. Instytut otrzymał swoją siedzibę przy ul. Narutowicza 6 w Lublinie, a Kościół Powizytkowski miał służyć mu jako miejsce spotkań modlitewnych i rekolekcji.
19 sierpnia 1996 roku w Dzienniku Ustaw nr 107 ukazało się Rozporządzenie Ministra ? Szefa Urzędu Rady Ministrów w sprawie nadania osobowości prawnej AK w Polsce z siedzibą w Warszawie. 19 października 1996 roku Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak Metropolita Lubelski erygował stowarzyszenie: AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. Asystentem Kościelnym i jej Dyrektorem został ks. dr Ryszard Podpora.
9 listopada 1996 roku ? II Pielgrzymka AKAL i jednocześnie I Krajowa na Jasną Górą.
21 czerwca 1997 roku ? powołanie Tymczasowej Rady AKAL i Komisji Wyborczej.
22 listopada 1997 roku ? posiedzenie Rady Archidiecezjalnej AK, wybór Zarządu Instytutu I Kadencji. Prezesem został dr inż. Marian Bartnik.
1 lutego 1998 roku ? uroczystość Zawierzenia Akcji Katolickiej AL Matce Bożej Kębelskiej.
19 marca 1998 roku ? poświęcenie przez ks. abp. Józefa Życińskiego nowego biura Instytutu AK w gmachu Kurii Metropolitalnej.
18 kwietnia 1998 roku ? Ogólnopolska Konferencja ?Pedagogia w Akcji Katolickiej?.
Lipiec ? sierpień 1998 roku ? zorganizowanie pierwszej akcji ?Wakacje z Bogiem?.
13 marca 1999 roku ? Ogólnopolska Konferencja ?Akcja Katolicka w społeczeństwie polskim?.
13 czerwca 1999 roku ? Msza św. beatyfikacyjna 108 Męczenników, a wśród nich Stanisława Starowieyskiego ? Patrona AKAL
30 stycznia 2000 roku ? podczas uroczystości Odnowienia Aktu Zawierzenia Matce Bożej ks. Abp Józef Życińki poświęcił sztandar AKAL.
7?8 czerwca 2002 roku ? Pierwszy Archidiecezjalny Kongres AKAL ?Chrześcijanie świadkami nadziei?.
4 października 2003 roku ? Ogólnopolska konferencja w 100. rocznicę encykliki ?E supremi apostolatu? Piusa X.
5 czerwca 2004 roku ? Konferencja ?Akcja Katolicka ? Kościół ? Europa?.
4 czerwca 2005 roku ? Ogólnopolska Konferencja w 100. rocznicę encykliki ?Il fermo proposito? Piusa X i X-lecia AK Archidiecezji Lubelskiej.

 

Teraźniejszość?

Obecnie Lubelska Akcja Katolicka skupia w swych szeregach około 600 członków i kandydatów oraz 150 członków wspierających w 71 oddziałach i 4 komitetach parafialnych.
Na bieżąco podejmowane są dzieła, które zgodnie ze Statutem wspierają budowanie wspólnoty świeckich w Kościele.

 

Władze

 

 
 

ZARZĄD INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ ARCIDIECEZJI LUBELSKIEJ

LP

Imię i Nazwisko (email)

Funkcja

1

Stacharska Małgorzata

Prezes

2

Czarnomski Paweł

Wiceprezes

3

Czerwiński Kazimierz

Wiceprezes

4

Gajowiak Maria

Skarbnik

5

Ruszniak Anna

Sekretarz

6

Bodziacka Bogumiła

Członek

7

Gomółka Krzysztof

Członek

8

Nowak Tadeusz

Członek

9

Skiba Piotr

Członek

10

ks. dr Maciej Staszak

Asystent Kościelny

11

ks. Michał Głowacki

Zastępca Asystenta Kościelnego

 

BANK PKO SA III.O LUBLIN

Nr 76124023821111000039021281

 

Błogosławiony Stanisław Kostka Starowieyski

(1895 – 1941)

Stanisław Starowieyski urodził się w Ustrobnej na terenie diecezji przemyskiej 11 maja 1895 roku. Poślubiwszy w Łabuniach w 1921 roku Marią Szeptycką, osiadł w Łaszczowie, na ziemi tomaszowskiej. Organizował stowarzyszenia młodzieży katolickiej w powiecie tomaszowskim oraz przyczynił się do powstania Sodalicji Mariańskiej Panów Ziemi Tomaszowsko-Zamojskiej. W 1932 roku został wiceprezesem a w 1935 roku prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Lublinie. Od 1934 roku był szambelanem Ojca św. Piusa XI.

Zatrzymany przez bolszewików we wrześniu 1939 roku szczęśliwie uszedł z ich rąk. Aresztowany przez gestapo 19 czerwca 1940 roku, przeszedł cztery stacje drogi krzyżowej: Rotundą Zamojską, Zamek Lubelski, Sachsenhausen-Oranienburg i Dachau. W obozie koncentracyjnym Dachau dzielił się ostatnim kawałkiem chleba z potrzebującymi i nawrócił człowieka niewierzącego, który uważał go za świętego. Zmarł zamęczony w Dachau, 13 kwietnia 1941 roku w samą uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Błogosławiony Stanisław Starowieyski jest patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.

Stanisław Starowieyski
Stanisław Starowieyski

Kardynał Stefan Wyszyński

(1901 – 1981)

Kardynał Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zezuli (Mazowsze)  z małżeństwa Stanisława Wyszyńskiego z Julianną Karp. W latach 1912-1915 uczęszczał do gimnazjum im. Wojciecha Górskiego w Warszawie.

W Seminarium włocławskim ukończył studia filozoficzno-teologiczne w 1924 roku. W dniu 3 sierpnia tegoż roku został wyświęcony  na kapłana w katedrze włocławskiej. W latach 1925-29 odbywał studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień naukowy doktora uzyskał na podstawie obrony pracy z Prawa kanonicznego pod tytułem: „Prawa rodziny, Kościoła i państwa do szkoły”.

Dnia 4 marca 1946 roku został mianowany przez Papieża Piusa XII biskupem Diecezji Lubelskiej.

Dnia 12 listopada 1948 roku został mianowany Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim i Warszawskim, Prymasem Polski.

Zmarł w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 28 maja 1981 roku w Warszawie.

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński jest patronem Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.